KVTs Vindindex

 

KVTs Vindindex är ett mått på hur medelvinden under en specifik period jämför sig med ett normalvärde. Ett vindindex större/mindre än 100 % innebär att vinden under den analyserade perioden har varit högre/lägre än vad som anses normalt. Normalvinden definieras som medelvinden över en lång tidsperiod.

 

Standardavvikelsen av årsmedelvinden varierar normalt mellan 3 och 7 % och beror främst på val av plats. Variationen i vindhastigeten från år till år beror på naturlig variabilitet i atmosfären. Som en konsekvens är det normalt med en årlig produktionsvariation i vindkraftsparker. I områden förknippade med stora variationer i vindhastigheten från år till år är det inte ovanligt med en variation på 15 % i vindkraftsproduktionen.

 

Varje månad publicerar Kjeller Vindteknikk vindindexkartor för den senaste månaden (se vår startsida) och för de tolv föregående månaderna (se nedan). De publicerade vindindexkartorna täcker norska och svenska territorium, och visar hur vindhastigheten den senaste månaden (t.ex. oktober) har varit relativt medelhastigheten över alla oktobermånader som ingår i referensperioden. KVTs vindindex baseras på vårt egna långtidsseriedataset KVT Meso. Mer information om detta datasetet hittar du här. En period på 16 år (2000-2015) används som referensperiod.

 

 

KVT Vindindex för de tolv föregående månaderna. 

(LTM = Last Twelve Months)

 

KVTs Vindindex kan användas för att göra en grov uppskattning över hur mycket din vindkraftspark borde ha producerat jämfört med ett normalt års produktion. Dock rekommenderar Kjeller Vindteknikk att det vid en produktionsanalys över din vindkraftspark görs ett platsspecifikt produktionsindex som baseras på ett vindindex med högre rumslig upplösning samt vindkraftparkens effektkurva. Vi erbjuder sådana möjligheter genom våra produkter ProdOptimize och produktionsanalys.

 

Önskas mer information om KVTs Vindindex eller våra tjänster rörande produktionsuppföljning och analys, vänligen kontakta:

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530