Så var vinden 2019

 

Figuren ovan visar 2019 års vindindex för Sverige och Norge. Blå färg indikerar att medelvinden var lägre än normalt och röd färg högre än normalt. Vi ser att det är stora variationer i vindförhållandena inom båda länderna.

 

Parkägare med anläggningar i södra och mellersta Norrlands inland har nog märkt av en årsvind som var omkring normalt eller något lägre. I övrigt låg medelvinden något över det normala i Götaland och Svealand, precis som större delen av Norrbottens kustland och till viss del även Västerbotten. I fjälltrakterna bekräftas det återigen att topografin har avgörande betydelse för årsvinden. I tillägg har den gråmulna hösten och vintern kombinerat med minusgrader gett upphov till en del is i norra Sverige.

 

I Norge syns tydliga skillnader, där Nordnorge utmärkte sig med betydligt lägre vind än normalt. Med undantag från Fosen-trakterna har i stort sett hela kusten uppvisat lägre vind. I övriga Sydnorge märktes något högre vind än normalt, särskilt i söder och i höglänt terräng.


Tillbaka